• Tussi

  03/10/2022

  Tussi er barnehagens gruppe for skolestarterne, og her samles alle femåringene fra Nasse Nøff, Petter Sprett og Tigergutt en gang i uka. De voksne på Tussi dette året er: Marte Thorvaldsen Aaberg, Linda Marie Tålesen og Elin Halvorsen.

  Tussigruppa tilbringer mye tid ute på tur i skogen, og ikke så langt fra barnehagen har vi Tussiplassen som fast tursted med gapahuk og bålplass.

  Overordnet mål: Vi ønsker at Tussi skal bidra til gode opplevelser som styrker barnas selvbilde og gruppas samhold. Rammeplan for barnehagen (2017) sier at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

  Vi starter alltid med en kort samling hvor barn og voksne snakker om planene for dagen. Dette er med på å skape forutsigbarhet, forventninger og trygghet. Vi skal gi barna gode naturopplevelser ved å være nære, aktive og engasjerte voksne. Barna får tid og anledning til å undersøke og undre seg, i tillegg til at vi legger til rette for at barna kan stille spørsmål om det de blir opptatt av. 
  Barn har størst utbytte og glede av turer hvor de er aktive og nysgjerrige. Når vi går på tur, blir det også naturlig å snakke med barna om trafikkforståelse og noe førstehjelp. Tussigruppa skal være på tur hele høsten. I desember er det ikke lagt opp til Tussigruppe.
  I januar og i februar er vi i grendesalen og vil jobbe med «Jeg vet». I tillegg skal vi ha litt eksperimenter. 

                                                  «Jeg vet»
  Vi ønsker å benytte oss av opplæringsressursen Jegvet.no i januar og februar. «Jeg vet» er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no. Alle barn har rett til å få alderstilpasset informasjon om vold, seksuelle overgrep og mobbing. Barnehager har et ansvar for å bidra til at alle barn får denne opplæringen, og for å forebygge og avdekke vold mot barn. Dette er bestemt i Barnekonvensjonen og rammeplan for barnehager. 
  «Jeg vet» er utformet slik at den skal brukes av en trygg voksen i barnehagen eller skolen, for å lære barn og unge om disse temaene. Barn og unge skal lære hva vold, overgrep og mobbing kan være, om sine rettigheter og hvem de kan snakke med om de selv bærer på en vond hemmelighet eller har opplevd noe vanskelig. At de får denne informasjonen skal bidra til å styrke deres egen livsmestring. Det er fokus på å bygge og styrke gode relasjoner. 
  Det er ikke en målsetting at læreren skal avdekke eller kartlegge vold, overgrep eller mobbing ved bruk av «Jeg vet», men at ressursen kan brukes for å ha gode samtaler om temaene.

   

  «Jeg vet» gir barnehagebarn alderstilpasset kunnskap om: 

  -Kropp, grenser, følelser og hemmeligheter
  -Hva vold, seksuelle overgrep og mobbing er 
  - Rettigheter og lover -  hva barn og voksne har lov til, og hva som ikke er lov
  -Hvordan de kan få hjelp hvis de selv eller noen de kjenner opplever vold, overgrep eller mobbing 

   

  Barna får kunnskap ved hjelp av:
  -Temabaserte opplegg for samtalestunder og samlinger
  - Enkle tekster, filmer, illustrasjoner og oppgaver 
  - Å bli presentert for situasjoner og historier der barna skal reflektere og samtale