KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
Forsiden
Administrasjon
Nasse Nøff
Ole Brumm
Tigergutt
Petter Sprett
Tussi
Kengugruppa
Utleie -Grendesalen
Om oss
Aldersblandede grupp
De yngste barna
Viktige datoer
Ledige stillinger
Planleggingsdager
Priser fra 1.5. 2005
Årsplan
Dokumentmappe
Bildegalleri
525643 sidevisninger
Årsplan

INNLEDNING

Alle barnehager er pålagt å utarbeide en årsplan. Årsplanen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Den skal være grunnlaget for handling, og dermed et arbeidsredskap for personalet i det daglige arbeidet med barna.

Årsplanen har to viktige funksjoner:

· Den skal være et grunnlagsdokument for den enkelte førskolelærer og øvrige medarbeidere og for personalgruppen som team. Den er et utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen.

· Den skal gi konkret informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre/foresatte, eiere av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Årsplanen er på denne måten et viktig bindeledd mellom barnehage og samfunn.

I den praktiske barnehagevirksomheten vil intensjonene i rammeplanen bli synlige gjennom barnehagens planlegging av arbeidet, utnytting av de rammebetingelsene den er tildelt og gjennom samarbeidet med foreldre/foresatte, nærmiljøet, eierne og kommunen.

Årsplanen skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg og deretter sendes Våler kommune for godkjenning.

Torill Myre

Daglig leder

Les mer
( 06/10/2015 )